Regulamin Serwisu LightBox.pl

Spis treści:
 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu LightBox.pl
 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne
 3. Warunki ogólne
 1. Usługi i produkty LightBox w Serwisie LightBox.pl
 1. Zakres usług i produktów LightBox
 2. Warunki korzystania przez Użytkowników z usług i zakupu produktów
 3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez LightBox
 4. Abonament
 1. Polityka prywatności
 2. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie LightBox.pl
 3. Reklamacje
 4. Postanowienia końcowe
I. Definicje:
 1. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu  LightBox.pl;
 2. LightBox - LightBox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 186, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000589228, NIP 584-269-68-84, REGON 0000355918;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez LightBox lub kupuje produkty LightBox w Serwisie LightBox.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a LightBox, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);
 5. Usługi LightBox.pl – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie LightBox.pl przez LightBox na rzecz Użytkowników;
 6. Produkty LightBox.pl – produkty sprzedawane Użytkownikom drogą elektroniczną w Serwisie LightBox.pl przez LightBox, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej;
 7. Serwis LightBox.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: LightBox.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której LightBox świadczy Użytkownikom Usługi LightBox.pl i sprzedaje Produkty LightBox.pl;
 8. Abonament – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług LightBox.pl lub za zakup Produktów LightBox.pl w wybranym okresie.
II. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady:
 • 1.1. korzystania z Usług LightBox.pl świadczonych przez LightBox na rzecz Użytkowników,
 • 1.2. sprzedaży Użytkownikom Usług LightBox.pl i Produktów LightBox.pl przez LightBox,
 • 1.3. realizacji płatności za Usługi LightBox.pl i Produkty LightBox.pl.
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu LightBox.pl jest LightBox.
 2. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług LightBox.pl oraz wygląd i treść Serwisu LightBox.pl, stanowią własność LightBox i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez LightBox na Użytkownika  wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. LightBox nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu LightBox.pl, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują LightBox.
 4. LightBox informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi LightBox.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy LightBox a Użytkownikiem. LightBox zwraca szczególną uwagę Użytkownikom na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika  w Serwisie LightBox.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie LightBox.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 5. LightBox zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu LightBox.pl może być utrudniony lub niemożliwy. LightBox zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 6. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie LightBox.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. LightBox nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich usuwania.

III. Warunki korzystania z Serwisu LightBox.pl

1. Warunki techniczne

Dla korzystania z Serwisu LightBox.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 1. 1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 2. 1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 3. 1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 4. 1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 5. 1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Firefox w wersji 20 lub nowszej albo Safari w wersji 5.1 lub nowszej;
 6. 1.6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
 7. 1.7. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 8. 1.8. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
 9. 1.9. dodanie adresów *@lightbox.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji  LightBox.
2. Warunki formalne
 1. 2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 2. 2.2. Zakup Produktów LightBox.pl oraz niektóre z Usług LightBox.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 • 2.2.1.posiadają konto w Serwisie LightBox.pl,
 • 2.2.2.zalogowali się do swojego konta w Serwisie LightBox.pl,
 • 2.2.3.opłacili zakup Produktów LightBox.pl lub poszczególne Usługi LightBox.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.
 1. 2.3. Konto w Serwisie LightBox.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z zakupem Produktów LightBox.pl i korzystaniem z Usług LightBox.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
3. Warunki ogólne
 1. 3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać LightBox wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których LightBox ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług LightBox.pl oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów LightBox z lekarzem i poinformować o tym LightBox.
 2. 3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie LightBox.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. 3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie LightBox.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie LightBox.pl do używania osobom trzecim.
 4. 3.4. Usługi LightBox.pl świadczone przez LightBox przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. 3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu LightBox.pl i z Usług LightBox.pl oraz do zakupu Produktów LightBox.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
 6. 3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu LightBox.pl nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa LightBox lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
 • 3.6.1. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi,
 • 3.6.2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
 • 3.6.3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
 • 3.6.4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
 • 3.6.5.publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
 • 3.6.6. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,
 • 3.6.7. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług LightBox.pl.
 1. 3.7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług LightBox.pl w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu LightBox.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których LightBox przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług LightBox.pl i Produktów LightBox.pl, prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług LightBox.pl i zakupem Produktów LightBox.pl.
 2. 3.8. LightBox zastrzega sobie prawo do:
 • 3.8.1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług LightBox.pl, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 • 3.8.2. blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie LightBox.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

IV. Usługi i produkty LightBox w Serwisie LightBox.pl

1. Zakres usług i produktów

 1. 1.1.  Usługami LightBox.pl świadczonymi Użytkownikowi przez LightBox są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika;
 2. 1.2. Produkty LightBox.pl są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 4 lub 5 gotowych posiłków o wartości kalorycznej 1000, 1200, 1500, 2000 i 2500 kcal, oferowanych na 5 i 7 dni oraz wielokrotności tych okresów.

2. Warunki składania zamówień

 1. 2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie LightBox.pl jest:
 • 2.1.1. posiadanie aktywnego konta w Serwisie LightBox.pl,
 • 2.1.2. posiadanie ważnego, w danym momencie, Abonamentu na daną Usługę LightBox.pl lub na Produkt LightBox.pl; zasady funkcjonowania Abonamentu określa Rozdział IV, pkt 4,
 1. 2.2. W celu skorzystania z  Usług LightBox.pl lub dokonania zakupu Produktów LightBox.pl Użytkownik winien:
 • 2.2.1. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),
 • 2.2.2. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go w sposób określony w punkcie 2.7 niniejszego Rozdziału IV.,
 • 2.2.3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.
 1. 2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. LightBox zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.
 2. 2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 3. 2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.
 4. 2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.
 5. 2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody LightBox, jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Lightbox Sp. z o.o. Sp.k. w Serwisie LightBox.pl.”.
 6. 2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 7. 2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług LightBox.pl lub Umowy sprzedaży Produktów LightBox.pl dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.
 8. 2.10. LightBox zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 9. 2.11. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy,  której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez LightBox

 1. 3.1. Zamówienia na Usługi LightBox.pl i zakup Produktów LightBox.pl są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.LightBox.pl. Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.lightbox.pl.
 2. 3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. LightBox zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym LightBox wcześniej poinformuje Użytkowników. LightBox zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.
 3. 3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z LightBox jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres zamowienia@lightbox.pl lub telefonicznie lub przez SMS pod numer wskazany w Serwisie LightBox.pl.
 4. 3.4. LightBox zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu LightBox.pl, do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów Lighbox.pl wybranych w procesie Zamówienia.
 5. 3.5. LightBox dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. 3.6. LightBox zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:
 • 3.6.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
 • 3.6.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów LightBox.pl,
 • 3.6.3. pozyskania od Użytkownika informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania Produktów LightBox.pl,
 • 3.6.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty Lighbox.pl,
 • 3.6.5. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. 3.7. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie LightBox.pl, dla wybranego Produktu LightBox.pl, z uwzględnieniem wariantu Zamówienia (4 lub 5 posiłków, na okres 5 lub 7 dni lub wielokrotności tych okresów, wartości kalorycznej 1000, 1200, 1500, 2000 lub 2500 kcal) oraz do odbioru zamówionego Produktu LightBox.pl.
 2. 3.8. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty LightBox.pl poprzez dokonanie:
 • 3.8.1. przelewu bankowego na rachunek LightBox nr 71 1160 2202 0000 0001 6516 5403, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie albo
 • 3.8.2.przelewu online drogą elektroniczną na rzecz LightBox w systemie Pay By Link (PBL). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 1. 3.9. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty w ciągu 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.

4. Abonament

 1. 4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z  Usług LightBox.pl lub zakupu Produktów LightBox.pl jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę LightBox.pl lub Produkt LightBox.pl.
 2. 4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi LightBox.pl. lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu LightBox.pl w ramach zamówienia objętego Umową.
 3. 4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
 4. 4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty LightBox.pl i Usługi LightBox.pl są podane w zakładce Cennik w Serwisie LightBox.pl
 5. 4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 6. 4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy:
 • 4.6.1. przelewem bankowym albo
 • 4.6.2. przelewem online drogą elektroniczną.
 1. 4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu LightBox.pl lub Usługi LightBox.pl, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.
 2. 4.8. LightBox informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie LightBox.pl, w ramach którego został uregulowany i  nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

V. Polityka prywatności

 1. 1. LightBox zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do LightBox pytań związanych z usługami LightBox.pl i produktami LightBox.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. 2. LightBox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 186 jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych   w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. LightBox może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb LightBox, wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów LightBox.
 3. 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych , prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od LightBox.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z LightBox. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.
 5. 5. W Serwisie LightBox.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług LightBox.pl i sprzedaż produktów LightBox.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług LightBox.pl.
 6. 6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług LightBox.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie LightBox adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami LightBox.pl.

VI. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie LightBox.pl

1. Zablokowanie usług w Serwisie LightBox.pl

 1. 1.1. LightBox  może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług LightBox.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. 1.2. Zablokowanie przez LightBox możliwości korzystania z danej Usługi LightBox.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

2. Zablokowanie konta w Serwisie LightBox.pl

 1. 2.1. LightBox  może zablokować konto Użytkownika w Serwisie LightBox.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. 2.2. Zablokowanie przez LightBox konta Użytkownika w Serwisie LightBox.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich Usług LightBox.pl.
 3. 2.3  Zablokowanie przez LightBox konta Użytkownika w Serwisie LightBox.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

3. Usunięcie konta w Serwisie LightBox.pl

 1. 3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres kontakt@lightbox.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie LightBox.pl. LightBox zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 2. 3.2. LightBox może usunąć konto Użytkownika w Serwisie LightBox.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
 • 3.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,
 • 3.2.2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie LightBox.pl,
 • 3.2.3. Użytkownik nie korzystał z Serwisu LightBox.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 1. 3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie LightBox.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

VII. Reklamacje

 1. 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług LightBox.pl lub zakupem Produktów LightBox.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
 • 1.1. na adres  LightBox 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 186,  w formie pisemnej , zgodnie z wzorem dostępnym tutaj, z dopiskiem: „REKLAMACJA - LightBox.pl”,
 • 1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@lightbox.pl.
 1. 2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 2. 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania  reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez LightBox stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami LightBox.pl.
 3. 4. Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich LightBox informuje o adresie platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL stanowiącej źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. 1. LightBox zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 • 1.1. warunków świadczenia Usług LightBox.pl i sprzedaży produktów LightBox.pl,
 • 1.2. warunków korzystania z Usług LightBox.pl i zakupu produktów LightBox.pl,
 • 1.3. funkcjonalności Serwisu LightBox.pl,
 • 1.4. obowiązujących przepisów prawa.
 1. 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie LightBox.pl.
 2. 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.
 3. 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Załącznik do Regulaminu Serwisu LightBox.pl

Cennik

 1. 1. Dieta Optimum
 2. 2. Dieta Vege
 3. 3. Dieta No Fish
 4. 4. Dieta Gluten Free
 5. 5. Dostawa – w cenie abonamentu

 

Gdańsk, 10 czerwca 2016 r.

powrót do góry
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych, a przede wszystkim, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Możesz je wyłączyć lub zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej o plikach cookies tutaj.