Zamów! EN

Regulamin Serwisu LightBox.pl

Spis treści

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu LightBox.pl
  1. Warunki techniczne
  2. Warunki formalne
  3. Warunki ogólne
 4. Usługi LightBox
  1. Zakres usług
  2. Zestawy dietetyczne LightBox
  3. Warunki składania zamówień przez Klientów
  4. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez LightBox
 5. Polityka prywatności
 6. Zablokowanie lub usunięcie konta Klienta w Serwisie LightBox.pl
 7. Reklamacje
 8. Postanowienia końcowe

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu LightBox.pl;
 2. LightBox – LightBox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000589228, NIP 584-269-68-84, REGON 221012905;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług LightBox;
 4. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a LightBox, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 5. Zestaw dietetyczny LightBox – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
 6. Usługi LightBox – przygotowanie Zestawów dietetycznych LightBox, ich dostawa oraz prowadzenie konta Klienta w Serwisie LightBox.pl;
 7. Serwis LightBox.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.lightbox.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której LightBox oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług LightBox.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu LightBox.pl jest LightBox.
 3. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 4. LightBox informuje Klientów, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy LightBox a Klientem.
 5. LightBox zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu LightBox.pl może być utrudniony lub niemożliwy. LightBox zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.
 6. Wygląd i treść Serwisu LightBox.pl oraz wszelkie inne treści i materiały udostępniane Klientom w ramach Usług LightBox stanowią własność LightBox i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Warunki korzystania z Serwisu LightBox.pl

1. Warunki techniczne
Dla korzystania z Serwisu LightBox.pl niezbędne jest spełnianie co najmniej następujących wymogów technicznych:

 • 1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • 1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 • 1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, z siecią Internet;
 • 1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows Vista lub nowszej;
 • 1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt 1.2 powyżej, nowoczesna przeglądarka internetowa;
 • 1.6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt 1.5 powyżej, obsługa skryptów Java Script oraz okien wyskakujących (pop-up windows);
 • 1.7. dodanie w poczcie elektronicznej adresów *@lightbox.pl jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia pewności dostarczania Klientowi korespondencji  LightBox.

2. Warunki formalne
Klientem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3. Warunki ogólne

 • 3.1. Klient zobowiązany jest podać LightBox wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jest również zobowiązany do aktualizacji swoich danych każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Klient.
 • 3.2. Klient zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie LightBox.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane udostępnieniem osobom trzecim informacji umożliwiających zalogowanie się do jego konta w serwisie LightBox.pl lub pozostawaniem zalogowanym do swego konta w Serwisie LightBox.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 • 3.3. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie LightBox.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie LightBox.pl do używania osobom trzecim.
 • 3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu LightBox.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem. Klientowi nie wolno też nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług LightBox.
 • 3.5. Klientowi w trakcie korzystania z Serwisu LightBox.pl nie wolno posługiwać się treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa LightBox lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.

IV. Usługi LightBox

1. Zakres usług

Usługi LightBox obejmują:

 • 1.1. przygotowywanie gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych LightBox;
 • 1.2. dostawę Zestawów dietetycznych LightBox na adres wskazany przez Klienta, w miastach objętych zasięgiem dostaw LightBox, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie LightBox.pl;
 • 1.3. prowadzenie konta Klienta w Serwisie LightBox.pl.

2. Zestawy dietetyczne LightBox

 • 2.1. Zestawy dietetyczne LightBox są oferowane i sprzedawane jako zestawy posiłków określonego rodzaju diety na 1 dzień, o określonej wartości kalorycznej.
 • 2.2. Zestaw dietetyczny LightBox może się składać:
  • - z 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja;
  • - z 4 posiłków: odpowiednio bez śniadania lub bez kolacji, według wyboru Klienta, przy czym taki Zestaw ma odpowiednio niższą wartość kaloryczną, o czym Klient jest informowany podczas składania zamówienia.
 • 2.3. Serwis LightBox.pl podaje szczegółowe informacje o rodzajach oferowanych diet oraz ich kompozycji, a także o planowanym menu oraz wartości odżywczej Zestawów i poszczególnych posiłków, odpowiednio w zakładkach „Diety”: www.lightbox.pl/#diets i „Menu”: www.lightbox.pl/menu/biezace-menu.
 • 2.4. Zryczałtowane ceny Zestawów dietetycznych LightBox określone są w Serwisie LightBox.pl w zakładce „Cennik”: www.lightbox.pl/cennik.
 • 2.5. Ceny Zestawów dietetycznych LightBox wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 • 2.6. Cena Zestawu dietetycznego LightBox obejmuje jego dostawę pod wskazany przez Klienta adres w jednym z miast objętych zasięgiem dostaw LightBox. Aktualna lista miast objętych zasięgiem dostaw LightBox jest dostępna w Serwisie LightBox.pl w zakładce „Gdzie dowozimy”: www.lightbox.pl/#cities.
 • 2.7. LightBox zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Usług LightBox, w tym do wprowadzania do oferty nowych oraz wycofywania wcześniej oferowanych rodzajów Zestawów dietetycznych LightBox, zmiany ich cen, a także do wprowadzania dostaw do wcześniej nieobsługiwanych miast, jak i rezygnacji z dostaw do miast uprzednio obsługiwanych.

3. Warunki składania zamówień przez Klientów

Korzystając z Usług LightBox Klient może składać zamówienia na Zestawy dietetyczne LightBox poprzez Serwis LightBox.pl, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, przy czym zamówienia na Zestawy diet FLEX z wyborem menu przyjmowane są wyłącznie poprzez Serwis LightBox.pl. 

 • 3.1. Zamówienia składane poprzez Serwis LightBox.pl
  W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych LightBox w Serwisie LightBox.pl, Klient powinien:
  • 3.1.1. wybrać dostosowane do indywidualnych potrzeb parametry Zestawów dietetycznych LightBox, korzystając z formularza zamówienia w Serwisie LightBox.pl
  • 3.1.2. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać adres poczty elektronicznej, zdefiniować hasło oraz podać wymagane w formularzu dane, w tym dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy);
  • 3.1.3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o następującym brzmieniu: „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Serwisu LightBox.pl wraz z Polityką prywatności.”;
  • 3.1.4. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązanie się do zapłaty wskazanej w zamówieniu kwoty, używając przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 • 3.2. Zamówienia składane drogą telefoniczną pod numerem (+48) 513 513 661
  W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych LightBox drogą telefoniczną Klient powinien:
  • 3.2.1. wybrać numer telefoniczny Biura Obsługi Klienta LightBox: (+48) 513 513 661, a po uzyskaniu połączenia i odsłuchaniu wiadomości o rejestrowaniu rozmowy – jeżeli wyraża zgodę – kontynuować połączenie;
  • 3.2.2. określić wybrany rodzaj i liczbę Zestawów dietetycznych LightBox, ich kaloryczność, liczbę posiłków dziennie (4 lub 5) oraz terminy dostaw;
  • 3.2.3. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a także dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy;
  • 3.2.4. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez ustne potwierdzenie zamówienia i zobowiązanie się do zapłaty kwoty podanej przez konsultanta LightBox.
 • 3.3. Zamówienia składane pocztą elektroniczną na jeden z adresów: kontakt@lightbox.pl, powiadomienie@lightbox.pl, zamówienia@lightbox.pl
  W celu dokonania zakupu Zestawów dietetycznych LightBox poprzez pocztę elektroniczną Klient powinien:
  • 3.3.1. podać w wiadomości e-mail wybrany rodzaj i liczbę zamawianych Zestawów dietetycznych LightBox, ich kaloryczność, liczbę posiłków dziennie (4 lub 5) oraz terminy dostaw;
  • 3.3.2. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, a także dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy;
  • 3.3.3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez wyrażenie woli zakupu określonych w wiadomości e-mail Zestawów dietetycznych LightBox;
  • 3.3.4. wysłać wiadomość e-mail na jeden z adresów: kontakt@lightbox.pl, powiadomienie@lightbox.pl, zamówienia@lightbox.pl.
 • 3.4. Klient może w zamówieniu podać dodatkowo dane potrzebne do wystawienia faktury VAT. Wystawienie faktury VAT możliwe jest wyłącznie, jeśli Klient wyrazi taką wolę podczas składania zamówienia.
 • 3.5. LightBox zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • 3.6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji w Serwisie LightBox.pl lub adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia drogą telefoniczną, lub też adres poczty elektronicznej, z którego Klient przesłał swoje zamówienie.
 • 3.7. Do zawarcia Umowy przy złożeniu zamówienia poprzez Serwis LightBox.pl dochodzi z chwilą użycia przez Klienta przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, a przy składaniu zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną – z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od LightBox z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 • 3.8. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez LightBox jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i mająca określony, krótki termin przydatności do użycia.
 • 3.9. LightBox nie odpowiada za przeciwwskazania zdrowotne Klienta w stosowaniu diety, które Klient powinien skonsultować ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z Zestawów dietetycznych LightBox. LightBox informuje jednocześnie, że choć porady dietetyczne udzielane w ramach Serwisu LightBox.pl oraz telefonicznie przez dietetyków LightBox oparte są na fachowej wiedzy dietetycznej zgodnie z aktualnymi normami i zaleceniami w tym zakresie, to jednak wobec braku pełnej wiedzy diagnostycznej o indywidualnych uwarunkowaniach zdrowotnych i nietolerancjach żywieniowych Klientów nie może brać odpowiedzialności za ewentualne skutki korzystania z poleconych rodzajów Zestawów dietetycznych LightBox.

4. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień przez LightBox

 • 4.1. Zamówienia są przyjmowane w Serwisie LightBox.pl oraz pocztą elektroniczną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a także telefonicznie przez Biuro Obsługi Klienta LightBox pod numerem telefonu: (+48) 513 513 661, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.
 • 4.2. Zamówienia na następny dzień przyjmowane są najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę do godz. 13:00 (z wyjątkiem diet FLEX). Zamówienia na poniedziałek przyjmowane są najpóźniej do godziny 13:00 w sobotę (z wyjątkiem diet FLEX). Zamówienia na diety FLEX przyjmowane są najpóźniej do godz. 13:00 na 2 dni robocze przed dostawą. LightBox zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu przyjmowania zamówień.
 • 4.3. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.lightbox.pl.
 • 4.4. Dostawy Zestawów dietetycznych LightBox odbywają się w dniach i godzinach uzgodnionych z Klientem, przy czym są one możliwe codziennie od poniedziałku do piątku oraz w soboty na dwa dni weekendu, w godzinach porannych. LightBox zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić zmiana harmonogramu dostaw, o czym LightBox wcześniej poinformuje Klientów. LightBox zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień będzie we wskazanym przez Klienta terminie niemożliwa, uzgodni z Klientem inny termin realizacji zamówienia.
 • 4.5. LightBox zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją Zestawów dietetycznych wybranych przez Klienta z oferty prezentowanej w Serwisie LightBox.pl.
 • 4.6. Bezpośredni kontakt Klienta z LightBox jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@lightbox.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 513 513 661 lub przez wiadomość SMS pod numer (+48) 664 078 059.
 • 4.7. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione Zestawy dietetyczne LightBox ceny określonej w zakładce „Cennik”: www.lightbox.pl/cennik w Serwisie LightBox.pl, dla wybranych parametrów zamówienia, oraz do odbioru zamówionych Zestawów dietetycznych LightBox.
 • 4.8. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za zamówione Zestawy dietetyczne LightBox poprzez dokonanie:
  • 4.8.1. przelewu bankowego na rachunek LightBox nr 71 1160 2202 0000 0001 6516 5403, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie albo
  • 4.8.2. przelewu online drogą elektroniczną na rzecz LightBox w systemie Pay By Link (PBL). Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online drogą elektroniczną dla LightBox są: Blue Media S.A., Pay Pro SA (operator Serwisu Przelewy24).
 • 4.9. LightBox dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał ich wystawienia podczas składania zamówienia, a w przypadku faktury VAT dodatkowo podał dane niezbędne do jej wystawienia.
 • 4.10. LightBox zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  • 4.10.1. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności poprzez nieprawidłowe wypełnienie formularza;
  • 4.10.2. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia Zestawów dietetycznych LightBox;
  • 4.10.3. pozyskania od Klienta po otrzymaniu od niego zamówienia informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych dla spożywania Zestawów dietetycznych LightBox;
  • 4.10.4. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Zestawy dietetyczne LightBox;
  • 4.10.5. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4.11. LightBox informuje, iż zakupiona usługa obejmująca przygotowanie i dostawę Zestawów dietetycznych LightBox związana jest każdorazowo z kontem Klienta w Serwisie LightBox.pl, w ramach którego została zamówiona i opłacona oraz że nie ma możliwości zaliczenia danego zamówienia na poczet innych zobowiązań Klienta lub na poczet zobowiązań innego Klienta.

V. Polityka prywatności

1. LightBox przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).

2. LightBox Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 4 jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.lightbox.pl.

3. Świadczenie usług przez LightBox obejmuje następujące działania po stronie LightBox: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.

4. LightBox przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony www.lightbox.pl.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez LightBox w celu:

 • 6.1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych LightBox), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne LightBox – przez okres realizacji zamówienia;
 • 6.2. zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka LightBox (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 • 6.3. marketingu własnych produktów lub usług LightBox, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez LightBox marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 • 6.4. zbierania opinii o jakości produktów i usług LightBox, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez LightBox w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
 • 6.5. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;
 • 6.6. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw LightBox w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu LightBox – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez LightBox.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:

 • 7.1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od LightBox potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez LightBox.
 • 7.2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od LightBox sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • 7.3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od LightBox usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • 7.4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że LightBox nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne LightBox, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem LightBox jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.
 • 7.5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od LightBox w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył LightBox, ma prawo również zażądać, aby LightBox przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które LightBox przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).
 • 7.6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LightBox, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez LightBox; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LightBox. Jednak pomimo sprzeciwu, LightBox jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 7.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 7.8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych LightBox, podmiotom z którymi LightBox współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VI. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie LightBox.pl

1. Zablokowanie konta w Serwisie LightBox.pl

 • 1.1. LightBox może zablokować konto Klienta w Serwisie LightBox.pl w przypadku, gdy Klient pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 • 1.2. Zablokowanie przez LightBox konta Klienta w Serwisie LightBox.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Klienta możliwości korzystania z Usług LightBox.
 • 1.3. Zablokowanie przez LightBox konta Klienta w Serwisie LightBox.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania realizacji bieżącego zamówienia.

2. Usunięcie konta z Serwisu LightBox.pl

 • 2.1. Klient może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres  kontakt@lightbox.pl, z prośbą o usunięcie własnego konta z Serwisu LightBox.pl. LightBox zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.
 • 2.2. LightBox może także usunąć konto Klienta z Serwisu LightBox.pl w przypadku, gdy Klient:
  • 2.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin;
  • 2.2.2. Klient nie korzystał z Serwisu LightBox.pl w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.
 • 2.3. Usunięcie konta Klienta z Serwisu LightBox.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta.

VII. Reklamacje

 • 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług LightBox, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane w formie pisemnej, według wyboru Klienta:
  • 1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lightbox.pl;
  • 1.2. na adres LightBox Sp. z o.o. sp.k. 80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 4, z dopiskiem: „REKLAMACJA”,
 • 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego LightBox, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji.
 • 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez LightBox stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z Usługami LightBox.
 • 4. LightBox informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Postanowienia końcowe

 • 1. LightBox zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • 1.1. warunków świadczenia Usług LightBox oraz oferty LightBox;
  • 1.2. warunków korzystania z Usług LightBox;
  • 1.3. funkcjonalności Serwisu LightBox.pl;
  • 1.4. obowiązujących przepisów prawa.
 • 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie LightBox.pl.
 • 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed dokonaniem zmian. Zamówienia takie będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 • 6. Załącznikiem do Regulaminu Serwisu LightBox.pl jest cennik diet LightBox: www.lightbox.pl/cennik.

 

Gdańsk, 23 kwietnia 2021 r.

powrót do góry
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych, a przede wszystkim, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Możesz je wyłączyć lub zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej o plikach cookies tutaj.
close
Dbamy o bezpieczeństwo