Zamów! EN

Regulamin Promocji Na Start

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki i zasady korzystania z Promocji
 4. Polityka prywatności
 5. Reklamacje
 6. Postanowienia końcowe

I. Definicje

 1. Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin Promocji „Na Start”;
 2. Promocja – Promocja organizowana pod nazwą ”Na Start”;
 3. Organizator – LightBox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, Szymanowskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000589228, NIP 584-269-68-84, REGON 221012905;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług LightBox;
 5. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Klientem a LightBox, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 6. Zestaw dietetyczny LightBox – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień;
 7. Serwis LightBox.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.lightbox.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której LightBox oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi;
 8. BOK – Biuro Obsługi Klienta LightBox dostępne dla Klientów pod numerem telefonu 513 513 661 oraz e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej kontakt@lightbox.pl.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „Na Start”, polegającej na możliwości zakupienia przez Klienta Zestawów dietetycznych LightBox po promocyjnej, obniżonej cenie, po spełnieniu warunków Promocji.
 2. Promocja obowiązuje w okresie 15.02.2021 r. – 31.10.2021 r., przy czym Organizator ma prawo do zmiany okresu obowiązywania Promocji w każdym momencie w czasie jej trwania.
 3. Promocja odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w miastach objętych zasięgiem działania Organizatora, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie LightBox.pl.

III. Warunki i zasady udziału w Promocji

 1. Korzystanie z Promocji jest możliwe przy składaniu zamówień na Zestawy dietetyczne LightBox za pomocą Serwisu LightBox.pl.
 2. W ramach Promocji Organizator zaoferuje Klientom spełniającym warunki określone w punkcie 3 poniżej zakup maksymalnie 5 (słownie: pięciu) Zestawów dietetycznych LightBox po cenie niższej o 20% od aktualnych cen podanych w cenniku na www.lightbox.pl, przy czym:
  • 2.1 Jeśli zamówienie jest na 5 zestawów lub mniej – rabat obejmie całe zamówienie;
  • 2.2 Jeśli zamówienie jest na więcej niż 5 zestawów – rabat obejmie 5 zestawów;
  • 2.3 Jeśli w koszyku są zestawy różnego typu – rabat naliczy się dla 5 najdroższych zestawów w koszyku.
 3. Możliwość skorzystania z Promocji przysługuje Klientowi, który spełni łącznie poniższe warunki:
  • 3.1 Jest nowym Klientem, który nie zamawiał dotychczas Zestawów dietetycznych LightBox, z wyjątkiem jednego zestawu próbnego w promocyjnej cenie;
  • 3.2 W okresie trwania Promocji złoży zamówienie na Zestawy dietetyczne LightBox w Serwisie LightBox.pl, używając kodu rabatowego: NASTART20;
  • 3.3 Składając zamówienie wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych LightBox oraz zgodę na przesyłanie informacji o produktach i usługach LightBox za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • 3.4 Uiści opłatę w wysokości podanej w potwierdzeniu złożenia zamówienia otrzymanym na adres poczty elektronicznej, przy czym podana w potwierdzeniu wysokość opłaty będzie już odpowiednio pomniejszona w związku z faktem korzystania z Promocji;
  • 3.5 Dotrzyma terminu płatności wskazanego w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Z zastrzeżeniem punktu 3 powyżej, jeden Klient może skorzystać z Promocji „Na Start” jeden raz, czyli dokonać w ramach Promocji jednego zakupu, opłaconego jedną transakcją.
 5. LightBox ma prawo odmówić realizacji zamówienia na zasadach promocyjnych w przypadku złożenia ponownego zamówienia pod ten sam adres dostawy, Deklaracja, że zamówienie jest składane w imieniu i/lub na rzecz innej osoby nie jest podstawą do przyjęcia przez LightBox kolejnego zamówienia w ramach Promocji Na Start od Klienta, który korzystał już z kodu rabatowego NASTART20. W takim przypadku LightBox powiadomi Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na zasadach promocyjnych i bez zwłoki zwróci wpłaconą przez Klienta należność za zamówienie na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.
 6. Promocje i rabaty nie łączą się.

IV. Polityka prywatności

1. LightBox przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).

2. LightBox Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, Szymanowskiego 4 jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.lightbox.pl.

3. Świadczenie usług przez LightBox obejmuje następujące działania po stronie LightBox: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.

4. LightBox przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony www.lightbox.pl.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.

6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez LightBox w celu:

6.1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych LightBox), na podstawie złożonego zamówienia na Zestawy dietetyczne LightBox – przez okres realizacji zamówienia;

6.2. zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka LightBox (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;

6.3. marketingu własnych produktów lub usług LightBox, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez LightBox marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

6.4. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

6.5. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw LightBox w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu LightBox – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez LightBox.

7. Klientowi przysługuje prawo do żądania:

7.1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od LightBox potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez LightBox.

7.2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od LightBox sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

7.3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od LightBox usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

7.4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że LightBox nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne LightBox, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem LightBox jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.

7.5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od LightBox w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył LightBox, ma prawo również zażądać, aby LightBox przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które LightBox przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia).

7.6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LightBox, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez LightBox; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LightBox. Jednak pomimo sprzeciwu, LightBox jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych LightBox, podmiotom z którymi LightBox współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

V. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z udziałem Klienta w Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane w formie pisemnej, według wyboru Klienta:
  • 1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lightbox.pl;
  • 1.2. na adres LightBox Sp. z o.o. Sp.k. 80-280 Gdańsk, Szymanowskiego 4, z dopiskiem: „REKLAMACJA”,
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy, a także powód reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez Organizatora stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Organizator informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie Promocji, jednak zmiany Regulaminu Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów uczestniczących w Promocji.
 2. Organizator zamieści informację o każdej zmianie Regulaminu Promocji w Serwisie LightBox.pl.
 3. Zmiany Regulaminu Promocji zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie LightBox.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu LightBox.pl oraz przepisy prawa polskiego.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Promocji okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu Promocji pozostają w mocy.

Gdańsk, 30 września 2021 r.

powrót do góry
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowych, a przede wszystkim, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Możesz je wyłączyć lub zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Więcej o plikach cookies tutaj.
close
Dbamy o bezpieczeństwo