HITY LIGHTBOX   Zamów dietę! EN

Regulamin Programu Lojalnościowego LightBox „Bonus za Polecajkę”

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
 4. Czym jest i jak działa Polecajka
 5. Czym jest i jak działa Bonus
 6. Polityka prywatności
 7. Polityka Reklamacji i polubowne rozwiązywanie sporów
 8. Postanowienia końcowe

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego „Bonus za Polecajkę”.
 2. Program Lojalnościowy – Program lojalnościowy organizowany pod nazwą „Bonus za Polecajkę”.
 3. Organizator – LightBox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, Szymanowskiego 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000589228, NIP 584-269-68-84, REGON 221012905.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług LightBox.
 5. Uczestnik – Klient, który uczestniczy w Programie Lojalnościowym „Bonus za Polecajkę”.
 6. Zestaw dietetyczny LightBox – przygotowany dla Klienta zestaw posiłków dietetycznych na 1 dzień.
 7. Serwis LightBox.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.lightbox.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której LightBox oferuje i sprzedaje Klientom produkty i usługi w ramach swojej oferty.
 8. Znany Adres – adres dostawy podany przez Klienta, na który LightBox dokonał już uprzednio dostawy jakiegokolwiek zamówienia.
 9. BOK – Biuro Obsługi Klienta LightBox dostępne dla Klientów pod numerem telefonu 513 513 661 oraz e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej kontakt@lightbox.pl.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego, polegającego na możliwości zakupienia Zestawów dietetycznych LightBox po obniżonej cenie, po spełnieniu warunków Programu Lojalnościowego określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Program Lojalnościowy obowiązuje od 20 listopada 2022 roku do odwołania, przy czym Organizator ma prawo do zmiany okresu obowiązywania Programu Lojalnościowego w każdym momencie w czasie jego trwania, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem oraz umożliwienia im wykorzystania w tym okresie zgromadzonych nagród (Bonusów).
 3. Program Lojalnościowy działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscowościach objętych zasięgiem działania Organizatora, których aktualna lista jest dostępna w Serwisie LightBox.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Serwisu LightBox.pl.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Program Lojalnościowy skierowany jest do Klientów LightBox składających zamówienia poprzez Serwis LightBox.pl i posiadających konto użytkownika w panelu Klienta Mój LightBox www.lightbox.pl/konto.
 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego, tym samym stając się jego Uczestnikiem, może także w każdym czasie zrezygnować z dalszego udziału w Programie Lojalnościowym.
 3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym polega na otrzymywaniu i wykorzystywaniu przez Uczestników rabatów w zamian za skuteczne polecanie zakupów diety pudełkowej LightBox znajomym, którzy dotychczas nie korzystali z produktów i usług LightBox.
 4. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest bezpłatne.
 5. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie Lojalnościowym Uczestnika, co do którego ma uzasadnione podejrzenie o postępowanie niezgodne z niniejszym Regulaminem, w tym przede wszystkim działania mające na celu uzyskanie korzyści w ramach Programu Lojalnościowego w sposób niezgodny z założeniami Programu. Decyzja organizatora o wykluczeniu uczestnika z Programu Lojalnościowego jest ostateczna i nieodwołalna.

IV. Czym jest i jak działa Polecajka

 1. Klient LightBox otrzymuje poprzez wiadomość e-mail i/lub SMS, a także panel Klienta Mój LightBox www.lightbox.pl/konto indywidualny kod rabatowy dla swoich znajomych, zwany dalej Polecajką. Kod rabatowy zawiera frazę „POLECAJKA” oraz unikalny, indywidualny numer, przypisany do Klienta.
 2. Klient może następnie przekazywać swoją Polecajkę znajomym, którzy dotychczas nie dokonywali zakupów w Serwisie LightBox.pl, zachęcając ich do zakupu Zestawów dietetycznych LightBox z rabatem 25% na 5 dni pierwszego zamówienia. Przekazując swoją Polecajkę znajomym, Klient staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego.
 3. Polecajka jest kodem rabatowym umożliwiającym użytkownikowi, który wcześniej nie dokonywał zakupów w Serwisie LightBox.pl, zakup 5 Zestawów dietetycznych LightBox po cenie niższej o 25% od aktualnych cen podanych w cenniku na www.lightbox.pl, przy czym:

3.1 Jeśli zamówienie jest na 5 zestawów – rabat obejmie całe zamówienie;

3.2 Jeśli zamówienie jest na więcej niż 5 zestawów – rabat obejmie 5 zestawów;

3.3 Jeśli w koszyku są zestawy różnego typu – rabat naliczy się dla 5 najdroższych zestawów w koszyku;

3.4 Jeśli zamówienie obejmuje mniej niż 5 zestawów – rabat obejmie całe zamówienie, jednak w tym przypadku Uczestnik Programu Lojalnościowego nie otrzyma Bonusa za Polecajkę (patrz: punkt V poniżej).

 1. Możliwość skorzystania z kodu rabatowego Polecajka przysługuje użytkownikowi, który spełni łącznie poniższe warunki:

4.1 Jest nowym Klientem, który nie zamawiał dotychczas Zestawów dietetycznych LightBox, z wyjątkiem jednego zestawu próbnego w promocyjnej cenie;

4.2 W czasie obowiązywania Programu Lojalnościowego złoży zamówienie na Zestawy dietetyczne LightBox w Serwisie LightBox.pl, używając kodu rabatowego zawierającego frazę „POLECAJKA” oraz unikalny, indywidualny numer, przypisany do Klienta, od którego otrzymał Polecajkę;

4.3 Uiści opłatę w wysokości podanej w potwierdzeniu złożenia zamówienia otrzymanym na adres poczty elektronicznej, przy czym podana w potwierdzeniu wysokość opłaty będzie już odpowiednio pomniejszona w związku z faktem korzystania z Polecajki;

4.5 Dotrzyma terminu płatności wskazanego w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

 1. Z zastrzeżeniem punktu 3 powyżej, jeden Klient może skorzystać z Polecajki jeden raz, czyli dokonać jednego zakupu z użyciem kodu typu Polecajka, opłaconego jedną transakcją.
 2. LightBox ma prawo odstąpić od umowy dostawy w odniesieniu do zamówienia z kodem typu Polecajka w przypadku złożenia zamówienia z dostawą na Znany Adres. Deklaracja, że zamówienie na Znany Adres jest składane w imieniu i/lub na rzecz innej osoby niż poprzednie zamówienie/zamówienia składane na Znany Adres nie będzie uważana za okoliczność wyłączającą powyższe prawo odstąpienia. W takich przypadkach LightBox powiadomi Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia dostaw o odstąpieniu od Umowy w odniesieniu do danego zamówienia. LightBox bez zwłoki zwróci wpłaconą przez Klienta należność za zamówienie na numer rachunku bankowego wskazany odrębnie przez Klienta pocztą elektroniczną. Zwrot środków nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wpływu środków za zamówienie na konto LightBox i otrzymania przez LightBox numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona należność.
 3. Promocje i rabaty nie łączą się.

V. Czym jest i jak działa Bonus

 1. Po dokonaniu zakupu minimum 5 Zestawów dietetycznych LightBox przez nowego użytkownika z użyciem kodu typu Polecajka w ramach jednej transakcji, Klient LightBox, do którego jest przypisany dany kod typu Polecajka, otrzyma od LightBox Bonus, o czym zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail i/lub SMS w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dokonania zakupu przez nowego użytkownika, a jednocześnie informacja o wysokości przyznanego Bonusa pojawi się w jego panelu Klienta Mój LightBox www.lightbox.pl/konto.
 2. Bonus jest indywidualnym kodem rabatowym zawierającym frazę „BONUS” oraz indywidualny, unikalny numer, przypisany do Klienta. Jest to kod wielokrotnego użytku, a wartość zgromadzonego na nim rabatu, wyrażona w złotych polskich, może się zmieniać w zależności od liczby skutecznych poleceń diety LightBox oraz wykorzystania zgromadzonego rabatu na kolejne zakupy.
 3. Za każdy zakup minimum 5 Zestawów dietetycznych LightBox dokonany przez nowego użytkownika z wykorzystaniem indywidualnego kodu typu Polecajka, przypisanego do danego Klienta, Klient ten otrzyma rabat w wysokości 25 zł na dowolny zakup w Serwisie LightBox.pl. Użytkownik dokonujący drugiego i kolejnego zakupu diety LightBox nie jest nowym użytkownikiem, a więc za drugi i kolejny zakup tego użytkownika Klient nie otrzymuje kolejnych rabatów.
 4. Aby skorzystać z rabatu typu Bonus, Klient powinien przy dowolnym swoim zakupie użyć przekazanego w wiadomości e-mail i/lub SMS oraz podanego w panelu Klienta Mój LightBox www.lightbox.pl/konto indywidualnego kodu rabatowego typu Bonus.
 5. Jeśli przy użyciu kodu typu Polecajka przypisanego do Klienta LightBox zostaną dokonane zakupy przez więcej niż jednego nowego użytkownika, za każdy taki zakup minimum 5 Zestawów dietetycznych LightBox Bonus Klienta zostanie powiększony o kolejne 25 zł, o czym Klient zostanie powiadomiony mailem i/lub SMS-em oraz poprzez zmianę wysokości zgromadzonego rabatu Bonus w panelu Klienta Mój LightBox www.lightbox.pl/konto w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych.
 6. Rabat zgromadzony jako Bonus może być przy składaniu zamówienia wykorzystany w całości, jeśli wartość zamówienia jest równa lub wyższa od wysokości zgromadzonego rabatu; lub też w części, jeśli wartość zamówienia jest niższa od wysokości zgromadzonego rabatu. Jeśli rabat Bonus zostanie wykorzystany w części, pozostały rabat może być wykorzystany przy kolejnych zamówieniach.
 7. Bonusy nie podlegają wymianie na pieniądze i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym na rzecz innego Klienta LightBox. Uczestnik nie może wykorzystać zgromadzonego rabatu Bonus w sposób inny niż składając zamówienie na Zestawy dietetyczne LightBox. Poprzez użycie przez Uczestnika indywidualnego kodu rabatowego typu Bonus, wartość zamówienia zostanie pomniejszona o wysokość naliczonego Bonusa. Pozostałą część ceny Uczestnik opłaca za pomocą jednej z metod płatności dostępnych w Serwisie LightBox.pl.
 8. W przypadku zastrzeżeń co do wysokości naliczonego rabatu typu Bonus Uczestnik może złożyć reklamację, na którą Organizator odpowie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 9. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

VI. Polityka prywatności

 1. LightBox przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i traktuje dane Klientów ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (RODO).
 2. LightBox Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku, 80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 4 jest administratorem danych osobowych, z którym można się̨ kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.lightbox.pl.
 3. Świadczenie usług przez LightBox obejmuje następujące działania po stronie LightBox: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości produktów i usług, marketing własnych produktów i usług.
 4. LightBox przetwarza dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe), oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony www.lightbox.pl.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie Umowy.
 6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez LightBox w celu:

6.1. wykonania Umowy (dostawy Zestawów dietetycznych LightBox oraz Produktów uzupełniających), na podstawie złożonego zamówienia – przez okres realizacji zamówienia;

6.2. zarekomendowania odpowiedniej diety przez dietetyka LightBox (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody;

6.3. marketingu własnych produktów i usług LightBox, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez LightBox marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

6.4. zbierania opinii o jakości produktów i usług LightBox, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – przez okres realizacji zamówienia, do czasu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Uzasadnionym interesem jest zbieranie opinii przez LightBox w celu doskonalenia jakości produktów i usług. W tym celu przetwarzane będą̨ dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe;

6.5. rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną Umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona;

6.6. ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw LightBox w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu LightBox – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez LightBox.

 1. Klientowi przysługuje prawo do żądania:

7.1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od LightBox potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez LightBox;

7.2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od LightBox sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

7.3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od LightBox usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

7.4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że LightBox nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne LightBox, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem LightBox jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać;

7.5. przenoszenia swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od LightBox w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego jego danych osobowych, które dostarczył LightBox, ma prawo również zażądać, aby LightBox przesłał innemu administratorowi jego dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które LightBox przetwarza na podstawie zgody lub na podstawie zawartej Umowy (realizowanego zamówienia);

7.6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LightBox, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez LightBox; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LightBox. Jednak pomimo sprzeciwu, LightBox jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

7.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.8. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 1. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy Zestawów dietetycznych LightBox, podmiotom z którymi LightBox współpracuje w zakresie przygotowywania Zestawów dietetycznych i Produktów uzupełniających, dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

VII. Polityka Reklamacji i polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Klienta z Produktów i Usług LightBox, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane w formie pisemnej, według wyboru Klienta:

1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lightbox.pl;

1.2. na adres LightBox Sp. z o.o. sp.k. 80-280 Gdańsk, ul. Szymanowskiego 4, z dopiskiem: „REKLAMACJA”.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy oraz datę dostawy, o ile reklamacja dotyczy konkretnego Zestawu dietetycznego LightBox lub Produktu uzupełniającego, a także zwięzły opis zdarzenia będącego powodem reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a zgłaszający ją Klient zostanie poinformowany o zajętym przez LightBox stanowisku wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Klienta do korespondencji w związku z korzystaniem z Oferty LightBox.
 3. LightBox informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download?plik=6223). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego, jednak zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu Lojalnościowego.
 2. Organizator zamieści informację o każdej zmianie Regulaminu Programu Lojalnościowego w Serwisie LightBox.pl.
 3. Zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie LightBox.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu LightBox.pl oraz przepisy prawa polskiego.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego pozostają w mocy.

 

Gdańsk, 20 listopada 2022 r.

powrót do góry
Wykorzystujemy technologię ciasteczek. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. OK, lubię ciasteczka